آمپرسنج

میدانیم جریان الکتریکی از جاری شدن بار الکتریکی حاصل می شود . یک آمپرسنج میزان این جریان را اندازه می گیرد و از این رو جریان بایستی از داخل آمپرسنج

عبورکند .

برای اندازه گیری جریان ، مدار را قطع وآمپرسنج را در محل قطع شدن مدار قرار دهید .

توجه کنید که در اندازه گیری جریان های DC جریان به سر مثبت آمپرسنج وارد شود یعنی سر مثبت آمپرسنج باید به طرف مثبت مداری که قطع شده وصل شود .

مقاومت داخلی یک آمپر سنج ایدآل صفر است یعنی تاثیری روی جریان مدار ندارد .

ولت سنج

یک ولت سنج را برای اندازه گیری نیروی محرکه یک منبع الکتریکی و یا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه در یک مدار بکار می برند . در همه حالات ، ولتاژهایی

بین دو نقطه وجود دارد ، یعنی آنچه را اندازه می گیریم ، اختلاف ولتاژ یک نقطه نسبت به نقطه دیگر است واز این رو سیم های ولت سنج را به دو نقطه ای که

اختلاف پتانسیل آنها مورد نظر است وصل می کنیم .

ایدآل این است که مقاومت داخلی ولت سنج بینهایت باشد ، یعنی تاثیری روی ولتاژ المان نداشته باشد .

اهم سنج

اهم سنج وسیله ای است که مقاومت یک مدار یا عنصر را اندازه می گیرد . قبل ازاندازه گیری یک مقاومت ، منبع ولتاژ را از مدار یا عنصر مورد نظر جدا کنید

تا از آسیب زدن به اهم سنج جلوگیری شود ، سپس عنصر مورد نظر را از قسمت های دیگر مدار جدا کنید(حداقل یک سر آن را جدا کنید) تا از خطای ناشی از

موازی یا سری شدن با سایر قطعات جلوگیری شود .

مولتی مترها

مولتی مترهای عقربه ای AVO

مولتی متر ها را مدت هاست مورد استفاده قرار می دهند . احتمالاً با کلمه "AVO متر" آشنا هستید . این وسیله از یک میلی آمپر سنج استفاده می کند وبا کمک یک

جفت کلیدهای چرخان ، مقادیر جریان ولتاژ و مقاومت را در گستره های وسیعی اندازه می گیرد

مولتی مترهای دیجیتالی DMM

برای غلبه بر مشکلات مولتی مترهای عقربه ای از جمله دقت پایین وطرز خواندن مقادیر وهمچنین آسیب دیدگی قطعات مکانیکی آن در برخورد با عوامل فیزیکی

مانند ضربه یا رطوبت و... از مولتی مترهای دیجیتالی استفاده شد که امروزه جایگزین مولتی مترهای عقربه ای شده اند .این مولتی مترها با قرار گرفتن در رنج

مناسب مقادیر را به صورت رقم روی LCD خود نمایش میدهند .

اسیلوسکوپ

مولتی مترها را طوری مدرج می کنند که ولتاژهای DC ویا سینوسی را اندازه گیری کند . در مدارات الکترونیکی ، شکل موجهای متفاوت دیگری مانند سینوسی

یکطرفه شده ، مثلثی ویا چهار گوش وجود دارند .

با کمک اسیلوسکوپ می توان کمیات متغیر با زمان را مطالعه وبه منظور بالا دسترسی پیدا کرد .

کار دکمه های مختلف یک اسیلوسکوپ در زیر خلاصه شده است:

1-صفحه یا پرده Screen :

این قسمت معمولاً به صورت مربع های یک سانتیمتری تقسیم شده ومحورهای اصلی آن به درجات دومیلی متری تقسیم شده اند .

2-روشنایی درجاتScale illumination:

این دکمه مخصوص روشن کردن صفحه اسیلوسکوپ است در واقع ، این دکمه یک مقاومت متغیر است که روشنایی یک لامپ را کنترل می کند .

3-کلید قطع و وصل برقpower on switch:

به وسیله این کلید ، برق شهر به اسیلوسکوپ وارد می شود و با قرار دادن آن روی وضعیت On ، یک چراغ کوچک روشن می شود . اگر این چراغ روشن نباشد

هیچ کاری را نمی توان با اسیلسکوپ انجام داد .

4-روشنایی Intensity :

این دکمه شدت باریکه الکترونها را کنترل مینماید . این دکمه را آنقدر به طرف راست بچرخانید تا لکه ای با روشنایی معمولی روی پرده ظاهر شود . چنانچه روشنایی

لکه بیش از اندازه باشد ، به فسفر پرده اسیلوسکوپ آسیب خواهد رسید .

5-کانونی کردن Focus:

به وسیله این دکمه می توان لکه یا خط نورانی واضحی روی پرده اسیلوسکوپ بوجود آورد .

6-موقعیت افقی وعمودیX&Y Position:

دو کلید جداگانه است یکی برای افقی ویکی هم برای عمودی که موقعیت شکل موج را تغییرمیدهند

7-CH1) Volt/Div):

کنترل کننده ای برای نمایش دامنه شکل موج توسط تغییر گین ولتاژ

8-Time/Div:

کنترل کننده زمان شکل موج برای مشاهده بهتر وبدست آوردن فرکانس

سیگنال ژنراتور

سیگنال ژنراتور وسیله ای است که در تعمیر وسایل الکترونیکی کاربرد زیادی دارد . بیشتر سیگنال ژنراتورها می توانند امواج سینوسی ، مربعی ومثلثی با فرکانس

یک هرتز تا چندین مگا هرتز تولید نماید .

+ نوشته شده توسط اندازه گیری الکتریکی در دوشنبه ۱۳۸۶/۰۳/۰۷ و ساعت ۱۷:۱ بعد از ظهر |